Št. objave Naslov
3570. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v železniško infrastrukturo
3571. Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil
3572. Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture
3573. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2006/2007
3574. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kuhar
3575. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Kuhar za izvajanje na narodno mešanem območju
3576. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Mizar
3577. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Natakar
3578. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Tapetnik
3579. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Natakar za izvajanje na narodno mešanem območju
3580. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja
3581. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike
3582. Pravilnik o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Računalnikar
3583. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanja registrskega organa o javni objavi
3584. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva
3585. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica, regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
3586. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
3587. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
3588. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za kinematografe
3589. Tarifa Združenja SAZAS za mehanično glasbo na kopališčih oziroma bazenih odprtega tipa
3590. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
3591. Sklep o imenovanju predsednika Posebne občinske volilne komisije Občine Beltinci ter komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti in nadomestnega člana Posebne občinske volilne komisije
3592. Sklep o določitvi števila oddelkov in števila otrok v oddelkih Vrtca »Martin Krpan« Cerknica v šolskem letu 2006/2007
3593. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca “Martin Krpan” Cerknica v šolskem letu 2006/2007
3594. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
3595. Sklep o prenehanju javnega dobra
3596. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za območje LN »Marina in komunalni privezi« v Kopru
3597. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
3598. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Kostanjevica na Krki
3599. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazov
3600. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
3601. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Lendava
3602. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti ter volilnih enot za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Občine Lendava
3603. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava v letu 2006
3604. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci
3605. Sklep o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v enotah vrtca pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Puconci
3606. Sklep o oprostitvi plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
3607. Sklep o višini najemnine za najete grobove za leto 2006
3608. Program priprave PUP za mesto Sežana – vzhod
3609. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta “Poslovna cona Sežana jug – Pod železnico”
3610. Program priprave PUP za mesto Sežana – zahod
3611. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu
3612. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana
3613. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šentjur
3614. Program priprave Prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji
3615. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3617. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3618. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3619. Odlok dopolnitvi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta na območju Občine Veržej
3620. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej
3621. Pravilnik o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega odbora izvedencev