Št. objave Naslov
3533. Zakon o zaščiti prič (uradno prečiščeno besedilo) (ZZPrič-UPB1)
3534. Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZSOVA-UPB2)
3535. Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo) (ZOsn-UPB3)
3536. Zakon o glasbenih šolah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGla-UPB1)
3537. Zakon o finančnih zavarovanjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZFZ-UPB1)
3538. Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij (uradno prečiščeno besedilo) (ZVTPPV-UPB2)
3539. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
3540. Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
3541. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
3542. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti
3543. Pravilnik o dodatnih veterinarskih pogojih za uvoz določenih živil živalskega izvora
3544. Seznam znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
3545. Odpoved Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci
3546. Odlok o delni ukinitvi Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II
3547. Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
3548. Sklep o ceni za čiščenje odpadnih voda na območju Občine Bled
3549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VM 10/2 Brezovica
3550. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VT 20/2 Jezero in Okoljskega poročila za pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VT 20/2 Jezero
3551. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul
3552. Odlok o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig
3553. Odlok o načinu izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig
3554. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VM 6/1 Motel in občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VM 2/4 Motel
3555. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja VS 2/11 Rakova Jelša
3556. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parc. št. 3003/2 in 3544 k. o. Moravci
3557. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
3558. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Nazarje
3559. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Nazarje
3560. Sklep o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja za zemljišča na območju ZN Mlac v Ozeljanu
3561. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu
3562. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu
3563. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
3564. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto
3565. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Mestni občini Novo mesto
3566. Sklep o razrešitvi namestnice člana občinske volilne komisije
3567. Statut Občine Prebold
3568. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2005
3569. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice predsednika in člana občinske volilne komisije