Št. objave Naslov
3446. Zakon o prevzemih (ZPre-1)
3447. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske zadruge (ZSDUEZ)
3448. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-A)
3449. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)
3450. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za restrukturiranje določenih kreditov DARS, d.d. (ZPDKVP)
3451. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Študentske organizacije Slovenije, iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti ter izgradnjo in prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti (ZPSRPPP-A)
3452. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-A)
3453. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-C)
3454. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1C)
3455. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-A)
3456. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-F)
3457. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu s sedežem v Rimu
3458. Pravilnik o posebnih stabilnostnih zahtevah za ro-ro potniške ladje
3459. Pravilnik o obveznih pregledih za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in hitrimi potniškimi plovili
3460. Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
3461. Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov
3462. Pravilnik o registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora
3463. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
3464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
3465. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3466. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
3467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2006 – rebalans II.
3468. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin«
3469. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2005
3470. Tržni red tržnice Braslovče
3471. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Cerkno
3472. Sklep o cenah programov Vrtca Cerkno
3473. Ugotovitveni sklep
3474. Ugotovitveni sklep
3475. Ugotovitveni sklep
3476. Odlok o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani
3477. Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
3478. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Metlika
3479. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika
3480. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Metlika
3481. Sklep o določitvi plakatnih mest
3482. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3483. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča
3484. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo
3485. Cenik odškodnin
3486. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice »Primorje d.d. Ajdovščina« v Mirnu
3487. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2006
3488. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci
3489. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci
3490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
3491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
3492. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred
3493. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Slovenske Konjice Center vzhod
3494. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3495. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
3496. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
3497. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah za volilno leto 2006
3498. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3499. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
3500. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno pri Litiji
3501. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga lokacijskega načrta za območje nekdanjega obrata Lisce v Zagorju
3502. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu SN1 Zreče
3503. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
3504. Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja
3505. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3506. Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam