Št. objave Naslov
3213. Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju
3214. Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini
3215. Uredba o določitvi cen za opravljene tehnične preglede, ki jih plačujejo lastniki motornih in priklopnih vozil organizacijam za tehnične preglede
3216. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
3217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajajnje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
3218. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
3219. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
3220. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB2)
3221. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom (2006)
3222. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bovec
3223. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
3224. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Dobje
3225. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje
3226. Spremembe in dopolnitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških
3227. Sklep o spremembi Sklepa o pomoči za novorojence v Občini Dobrna
3228. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrna
3229. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Gutenek, Dobrna
3230. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
3231. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zora, Dobrna
3232. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
3233. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2006
3234. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1315/12, 1315/13, 1315/14 in 1315/15, vse k.o. Blečji vrh
3235. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1203/25, 1208/43 in 1208/50, vse k.o. Račna
3236. Program priprav za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Komunalna deponija Špaja dolina
3237. Odlok o rebalansu proračuna Občine Hajdina za leto 2006
3238. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hajdina
3239. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Hrpelje - Kozina
3240. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje
3241. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih Skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina
3242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina
3243. Odlok  o sprejetju “Zazidalnega načrta industrijska cona Godovič“ (uradno prečiščeno besedilo)
3244. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3245. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3246. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig
3247. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
3249. Statut Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
3250. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2006
3251. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Litija
3252. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
3253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija
3254. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu prometnih križišč v naselju Kalce – C/12 Logatec po skrajšanem postopku
3255. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu obrtno-industrijska cona P2/26 Logatec (UPB) po skrajšanem postopku
3256. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode
3257. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Mežica
3258. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota
3259. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
3260. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojni center za pospeševanje malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota
3261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
3262. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Krki
3263. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Prevalje
3264. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem
3265. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
3266. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Tolsti vrh
3267. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju
3268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču
3269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
3270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2005
3271. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2005
3272. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci
3273. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3274. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
3275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur
3276. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
3277. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Lipa – Štore
3278. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
3279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
3280. Popravek zaporednih številk objave aktov