Št. objave Naslov
3186. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo
3187. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
3188. Pravilnik o spremembi Odredbe o določitvi obrazca podpore volivca
3189. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije
3190. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006
3191. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2006 dalje
3192. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2006
3193. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
3194. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
3195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
3196. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti
3197. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III
3198. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
3199. Odlok o programu opremljanja za del območja urejanja CO 2/26 – Opera
3200. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
3201. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
3202. Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone Trata
3203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2005
3204. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
3205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma
3206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog
3207. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1401/3 k.o. Žalec
3208. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows
3209. Popravek Povprečnih efektivnih obrestnih mer potrošniških kreditov bank in hranilnic
3210. Popravek h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3211. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše
3212. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97)