Št. objave Naslov
3142. Pravilnik o registraciji oseb na potniških ladjah
3143. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1
3144. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
3145. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
3146. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pogojih za obratovanje smučišč in zaščitnih sredstvih
3147. Odredba o spremembi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
3148. Sprememba Programa priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
3149. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
3150. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic
3151. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3152. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3153. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3154. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3155. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
3156. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice vrhovnega sodišča
3157. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3158. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3159. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3160. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3161. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3162. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3163. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3164. Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov
3165. Sklep o letnem poročilu investicijskega sklada
3166. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2006
3167. Spremembe Statuta Občine Bistrica ob Sotli
3168. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2005
3169. Statut Občine Brezovica
3170. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3171. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig
3172. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ZN S3/a – Kojina
3173. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice
3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2006
3175. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembi meje med naseljema Pirševo in Snovik
3176. Odlok o grbu in zastavi Občine Komen
3177. Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta
3178. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Loški Potok
3179. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica
3180. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka
3181. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče
3182. Program priprave lokacijskega načrta za območje »Selo« v Zagorju
3183. Sklep o javni razgrnitvi
3184. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dragonja
3185. Popravek Odloka o turistični taksi v Občini Sežana