Št. objave Naslov
3043. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o novih živilih
3044. Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov
3045. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
3046. Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem
3047. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
3048. Uredba o spremembi Uredbe o kategorizaciji državnih cest
3049. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrstah, vsebini, načinih in rokih za pošiljanje poročil Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Davčni upravi Republike Slovenije in Carinski upravi Republike Slovenije
3050. Pravilnik o javljanju podatkov za seme kmetijskih rastlin in registraciji pogodb za razmnoževanje semen v državah nečlanicah
3051. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
3052. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2
3053. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3
3054. Pravilnik o spremembi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
3055. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o rokih, v katerih se redno overjajo merila
3056. Odredba o ceniku informacijskih storitev
3057. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
3058. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestila za ločeno življenje
3059. Poročilo o izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 13. junija 2006
3060. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2006
3061. Tarifa o spremembi in dopolnitvi Tarife o taksah in nadomestilih
3062. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
3063. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke
3064. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Jesenice
3065. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda “Zavod za šport Jesenice”
3066. Sklep št. 545 o ukinitvi javnega dobra
3067. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo območja ZKZ
3068. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2005
3069. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
3070. Odlok o imenovanju Ulice Lavžnik v Šempetru pri Gorici
3071. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3072. Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov
3073. Odlok o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Sočerga
3074. Odlok o programu priprave državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Zavrč