Št. objave Naslov
2976. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1G)
2977. Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)
2978. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1B)
2979. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-D)
2980. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A)
2981. Odločba o ugotovitvi neustavnosti prvega odstavka 126. člena Zakona o dohodnini z rokom za uskladitev
2982. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
2983. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrožnega sodišča na Ptuju
2984. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Mariboru in Okrajnega sodišča v Mariboru
2985. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Uradom za preprečevanje denarja in Okrajnim sodiščem v Ljubljani
2986. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
2987. Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled
2988. Program priprave za občinski lokacijski načrt »Športno rekreacijski park Bled« – 1. faza
2989. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dolenjske Toplice
2990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2006
2991. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
2992. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ZN Oskrbni center ob Dolinski
2993. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2994. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava
2995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2996. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve za občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
2997. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006