Št. objave Naslov
2950. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ121,140,143)
2951. Ustavni zakon o spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike Slovenije (UZ121,140,143)
2952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-F)
2953. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-A)
2954. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
2955. Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije
2956. Ugotovitev o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju predsednika Državne revizijske komisije
2957. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika in člana Državne revizijske komisije
2958. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2959. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2005
2960. Odlok o zimski službi
2961. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kozje
2962. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
2963. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
2964. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja SE 13/4 –2 Dragočajna
2965. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Ravne na Koroškem
2966. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
2967. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2968. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje
2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Ilovica 3 na Logu
2970. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Žalec (SPRO OŽ in PRO OŽ)
2971. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2005
2972. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Gorje
2973. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Gorje
2974. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
2975. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina