Št. objave Naslov
2737. Uredba o obliki in barvi zastave in znaka carinske službe ter njuni uporabi
2738. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
2739. Pravilnik o postopku overitve meril
2740. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
2741. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2742. Poročilo o gibanju plač za april 2006
2743. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška od 1. 7. 2006 dalje
2744. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt
2745. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Stari gasilski dom
2746. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
2747. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap
2748. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu območja K 26 Kamniška Bistrica
2749. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu območja K 7 Alprem
2750. Sklep o javni razgrnitvi
2751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
2752. Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo)
2753. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu KS2 Debro
2754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP (PI) 9/3-1 Color
2755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2005
2756. Odlok o spremembah Odloka o proračunu občine Medvode za leto 2006
2757. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Polzela
2758. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2759. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
2760. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2006
2761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnica
2762. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2005
2763. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu ureditve športno rekreacijske cone pod Malo Kopo
2764. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2006
2765. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2766. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin
2768. Odredba o začasni ureditvi prometnega režima na Jelovškovi ulici
2769. Odredba o spremembi Odredbe o prometni ureditvi Stare ceste in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika
2770. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1225/5, k.o. Smednik in o prodaji predmetne nepremičnine
2771. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3365/5, k.o. Ravne in o prodaji predmetne nepremičnine
2772. Sklep o nakupu in o brezplačnem prenosu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Senuše–Rantovec–Drenovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2773. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo cestnih teles in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2774. Sklep o ukinitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, o zamenjavi predmetnih nepremičnin in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2775. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice
2776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2003
2777. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu in okoljskega poročila za industrijsko cono Trata
2778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
2779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
2780. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
2781. Odredba o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
2782. Popravek Odloka o ureditvenem načrtu “Sušilnica”