Št. objave Naslov
222. Pravilnik o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin
223. Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
224. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih
225. Pravilnik o delnem prenehanju uporabe Pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
226. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
227. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
228. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 12. 2005 do 13. 1. 2006 izdano dovoljenje za promet
229. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
230. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij N-1
231. Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za izvajanje Sklepa o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti
232. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah
233. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
234. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
235. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
236. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
237. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
238. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
239. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
240. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
241. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
242. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
243. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
244. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sežana za leto 2006
245. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Braslovče
246. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega lokacijskega načrta VP 8/2 Dobrova
247. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Lendava
248. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik – del in CT 29 Križišče Drama – del
249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
250. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Romsko naselje Šmihel
251. Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav
252. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta P10 – servisno-proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni
253. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma dolomita Log II
254. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
255. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin«
256. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
257. Sklep (št. 11.5 – 310)
258. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Velika Polana na nadomestnih volitvah
259. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
260. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v Žireh za kulturni spomenik lokalnega pomena
261. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana na Breznici pri Žireh za kulturni spomenik lokalnega pomena
262. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta na Dobračevi za kulturni spomenik lokalnega pomena
263. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika na Goropekah za kulturni spomenik lokalnega pomena
264. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane na Ledinici za kulturni spomenik lokalnega pomena
265. Tehnični popravek sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora in prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora
266. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča