Št. objave Naslov
2303. Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo
2304. Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil
2305. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2306. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2003 in Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber ter zavrženje pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 13. člena Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena v delu, ki se nanaša na vetrne elektrarne, in Sklepa Vlade št. 350 00/2001 183 z dne 28. 4. 2004
2307. Popravni sklep
2308. Sklep o zneskih letnega dodatka v letu 2006
2309. Sklep o dopolnitvah Sklepa o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske člane
2310. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povračilu potnih stroškov
2311. Tarifa Združenja SAZAS za javno priobčitev glasbenih del za radijske postaje
2312. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje GAJI-JUG
2313. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2005
2314. Program priprave za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Pri Likarici – Idrija« (Uradni list SRS, št. 38/92, Uradni list RS, št. 135/04)
2315. Program priprave Prostorskega reda Občine Laško (PR OL)
2316. Odlok o razglasitvi ruševin Starega gradu nad Podgradom in kamnoloma mlinskih kamnov za kulturni spomenik lokalnega pomena
2317. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za dele območij urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna in ŠP 4/1-2 Avtohiša
2318. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2006
2319. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto
2320. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 2005
2321. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka
2322. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Postojna
2323. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2005
2324. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
2325. Sklep o sprejemu Programa priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2326. Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Prostorskega reda Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2327. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2328. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škocjan
2329. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vitanje
2330. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Zavrč
2331. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
2332. Popravek Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006