Št. objave Naslov
2202. Imenovanje člana Komisije za odlikovanja predsednika republike
2203. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
2204. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije
2205. Uredba o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letu 2006
2206. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2006
2207. Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso
2208. Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme
2209. Odločba o imenovanju Lucije Vuga za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2210. Odločba o imenovanju Milke Brulc za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2211. Odločba o imenovanju mag. Marije Remic za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2212. Odločba o imenovanju Valerije Slivnik Marc za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2213. Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi
2214. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2005
2215. Pravilnik o postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu
2216. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2217. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
2218. Odločba o odpravi 8. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/05 – ur. p. b.), kolikor v 2. skupino uvršča stavbna zemljišča gospodarskih subjektov, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v področje I skupino 64.2 (telekomunikacije-operaterji mobilne telefonije), in o odpravi tabele iz 9. člena tega akta, kolikor ta zemljišča vrednoti s točkami
2219. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu izpostavljenosti borzno posredniške družbe
2220. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kapitalski ustreznosti borzno posredniške družbe
2221. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška družba
2222. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju borzno posredniških družb
2223. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2006
2224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov
2225. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2006
2226. Odlok o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Idrija
2227. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov Grič
2228. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ”ZN Industrijska cona Godovič”
2229. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Idrija
2230. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija
2231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2005
2232. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2006
2233. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2005
2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8 – Zg. Perovo
2235. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B8 – Zg. Perovo
2236. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
2237. Sklep o višini cene pomoči na domu
2238. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v letu 2006
2239. Sklep o določitvi subvencije iz sredstev proračuna Občine Krško k ceni storitve pomoč na domu v letu 2006
2240. Sklep o izdaji soglasja k ceni izvajanja storitev socialne oskrbe na domu
2241. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2242. Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1)
2243. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2005
2244. Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče
2245. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
2246. Spremembe in dopolnitve Programa priprave za spremembo in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah«
2247. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote R7 del KS Ribnica
2248. Program priprave OLN poslovna cona Sežana JZ
2249. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2006
2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
2252. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za območje stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje
2253. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2006
2254. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
2255. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
2256. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk
2257. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk
2258. Odlok o komunalnih taksah v Občini Žužemberk
2259. Odlok o razveljavitvi Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk
2260. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2005
2261. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2006
2262. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Vstopna točka na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje Jezero (MT-1)
2263. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
2264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na Območju Občine Cerknica
2265. Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
2266. Poročilo o gibanju plač za marec 2006