Št. objave Naslov
151. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
152. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
153. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji
154. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino
155. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
156. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
157. Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih prosto živečih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba
158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
159. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu
160. Program priprave državnega lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
161. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic
162. Spremembe dodatka št. 5 k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«
163. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Idrija
164. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kamnik za leto 2006
165. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ptuj za leto 2006
166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča v Borovnici
167. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
168. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
170. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2006
171. Odlok o prenehanju uporabe zazidalnega načrta »PS Divača«
172. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi
173. Spremembe statuta Občine Kobilje
174. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2006
175. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Velika Polana na nadomestnih volitvah
176. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2006
177. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1206/3, parc. št. 1206/4 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 427/2 in parc. št. 455/4 za nepremičnino parc. št. 1206/4, k.o. Stari grad, in o zamenjavi nepremičnin parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2 za nepremičnini parc. št. 1206/3 in parc. št. 1206/5, k.o. Stari grad, in o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 427/2, parc. št. 455/4, parc. št. 452/2 in parc. št. 453/2, k.o. Stari grad
178. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 419/2, parc. št. 419/3, parc. št. 420/4 in parc. št. 420/2, k.o. Brezje, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin ter nepremičnin parc. št. 169, k.o. Brezje, in parc. št. 809, k.o. Presladol, za nepremičnine parc. št. 61/2, parc. št. 127/5, parc. št. 65/2 in parc. št. 129/2, k.o. Brezje
179. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 36/2, k.o. Mrčna sela, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
180. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Raztez–Armeško, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
181. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Dovško–Dobrava–Plešivec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
182. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Odcep Žveglič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
183. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 370/7, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
184. Sklep o potrditvi pogodbe o brezplačnem prenosu lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 968/54, k.o. Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
185. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 562/5, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
186. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 3067/3, k.o. Ravne, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
187. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/3, k.o. Stara vas, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
188. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 100/3 in parc. št. 98/2, k.o. Sremič, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
189. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1268/2 in parc. št. 1270/2, k.o. Senuše, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
190. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 944/2, parc. št. 945/2 in parc. št. 946/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
191. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 148/12, parc. št. 148/13, parc. št. 148/14, parc. št. 148/15, parc. št. 148/16, parc. št. 148/17, parc. št. 78/4, parc. št. 78/5, parc. št. 79/2, parc. št. 79/1, parc. št. 84/5, parc. št. 85/2 in parc. št. 86/6, k.o. Gornji Leskovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
192. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 123/2, parc. št. 125/3, parc. št. 125/4, parc. št. 122/2, parc. št. 127/4, parc. št. 127/5, parc. št. 132/5 in parc. št. 132/2, k.o. Kostanjevica, ter nepremičnine parc. št. 640/4, k.o. Orehovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
193. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1286/8, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 955/7 in parc. št. 955/8, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
194. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1286/7 in parc. št. 1283/3, k.o. Anovec, in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 938/3, parc. št. 937/2, parc. št. 937/3, parc. št. 936/2 in parc. št. 935/6, k.o. Anovec, in o nakupu nepremičnin parc. št. 1020/2, parc. št. 898/2 in parc. št. 896/3, k.o. Anovec, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
195. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 569/9, k.o. Brestanica, in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 326/2, k.o. Brestanica, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
196. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 562/13, parc. št. 562/16, parc. št. 562/17 in parc. št. 561/4, k.o. Senovo, in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
197. Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN KS2 DEBRO (Uradni list RS, št. 67/93, 25/97, 25/00)
198. Odlok o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1
199. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
200. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
201. Program priprave lokacijskega načrta »Mozirske trate«
202. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
203. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta OB SODIŠČU v Novi Gorici
204. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Športni park Solkan
205. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja
207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
208. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah
210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica
212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša
213. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica
214. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
215. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
216. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine v Škocjanu – Domačija Škocjan 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena
217. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2006
218. Poročilo o izidu posvetovalnega referenduma o ravnanju z odpadki na območju Občine Tržič
219. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko
220. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
221. Popravek Odloka o spremembi območij naselij Rožna Dolina in Stara Gora