Št. objave Naslov
1835. Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP)
1836. Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM)
1837. Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK)
1838. Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete (RePZK)
1839. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika Državne revizijske komisije
1840. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan
1841. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Francoski republiki
1842. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1843. Uredba o spremembah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
1844. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko
1845. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
1846. Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil
1847. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav
1848. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1849. Odločba o delni razveljavitvi 366. člena Zakona o pravdnem postopku in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
1850. Odločba o ugotovitvi, da 20. točka 20. člena in osmi odstavek 121. člena Zakona o dohodnini nista v neskladju z Ustavo ter o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 106. člena Zakona o dohodnini
1851. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega Sodišča
1852. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 9. aprila 2006
1853. Dopolnitev Splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja
1854. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2006
1855. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi javno dobro v Občini Cankova
1856. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2006
1857. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 569/14, 569/21, 569/22, 569/27, 569/31, 569/34 in 569/37, vse k.o. Mali Vrh
1858. Sklep o oblikovanju cene vzdrževanja vodomerov
1859. Sklep o oblikovanju cene storitev distribucije vode za gospodarstvo v Občini Kuzma
1860. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Odranci
1861. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
1862. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela (skrajšani postopek)
1863. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1864. Program priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah« (skrajšani postopek)
1865. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo Občine Rogaška Slatina
1866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani
1867. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod v Sežani
1868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih in vaških skupnostih Občine Škocjan
1869. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
1870. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor
1871. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu osnovna šola Vransko – Tabor, vrtec Tabor
1872. Odlok o predkupni pravici Občine Tišina
1873. Program priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino Lidl v Sinji Gorici
1874. Cenik daljinskega ogrevanja
1875. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1733/9, 1733/11, 1733/12 in 1733/13, vse k.o. Gotovlje
1876. Sklep o potrditvi mandata občinskega svetnika
1877. Sklep o potrditvi mandata občinske svetnice