Št. objave Naslov
1795. Zakon o sodniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSS-UPB2)
1796. Zakon o državnem pravobranilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZDPra-UPB1)
1797. Pravilnik o parkirni karti
1798. Preklic objave Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture