Št. objave Naslov
1556. Zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA)
1557. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-C)
1558. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-I)
1559. Sklep o imenovanju podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
1560. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1561. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1562. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1563. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1564. Slep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1565. Sklep o spremembi Sklepa o razrešitvi članice Državne revizijske komisije
1566. Pravilnik o keramičnih izdelkih, namenjenih za stik z živili
1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1568. Pravilnik o obrazcih vlog za izvajanje uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
1569. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
1570. Seznam o spremembah Seznama izvajalcev posameznih poklicev oziroma s posameznih področij, ki morajo biti vpisani v register
1571. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
1572. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
1573. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
1574. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
1575. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
1576. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1577. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1578. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V24 Rakitna
1579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice
1580. Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak
1581. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2006
1582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza
1583. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1584. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Črnomelj
1585. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1586. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer daljše bolezni
1587. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006
1588. Odlok o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin ter videzu naselij v Občini Dolenjske Toplice
1589. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
1590. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Dolenjske Toplice
1591. Odlok o zimski službi
1592. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dolenjske Toplice
1593. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2005
1594. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1595. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci za leto 2006
1596. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2006
1597. Odlok o soustanovitvi zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik
1598. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Volčjem Potoku za kulturni spomenik lokalnega pomena
1599. Sklep o povprečni tržni ceni stanovanj, sorazmernih stroških komunalnega opremljanja in ceni stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2006
1600. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem redu v Občini Kobilje
1601. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Križevci ter o višini prispevka za priključitev
1602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu bencinski servis Kostanjevica
1604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
1605. Sprememba in dopolnitev obvezne razlage 1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop
1606. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško
1607. Odlok o ustanovitvi Sveta regije Posavje
1608. Odlok o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje
1609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
1610. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače pri Litiji
1611. Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
1612. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
1613. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za daljnovod (kablovod) 2 x 110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas
1614. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2006
1615. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1616. Odlok o lokacijskem načrtu za odlagališče nenevarnih odpadkov koroške regije
1617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
1618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
1619. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci
1620. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2005
1621. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005
1622. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2005
1623. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču
1624. Program priprave lokacijskega načrta stanovanjske in obrtno stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava
1625. Statut Občine Šalovci
1626. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2005
1627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1628. Odlok o razglasitvi Vinske kleti na domačiji Predenca 23a za kulturni spomenik lokalnega pomena
1629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
1630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Tišina
1631. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
1632. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode
1633. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje – sever
1634. Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
1635. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok III S sever – jug
1636. Program priprave Lokacijskega načrta za poslovno cono ob Bežigrajski cesti
1637. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd
1638. Pravilnik o sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Dravograd
1639. Pravilnik o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Dravograd
1640. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dravograd
1641. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Dravograd
1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2005
1643. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina
1644. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Hajdina
1645. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hajdina družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1646. Sklep o pridobitvi javnega dobra
1647. Odlok o lokacijskem načrtu za deponijo Suhi most
1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica
1649. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Šentvid
1650. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Šentvid
1651. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu
1652. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2005
1653. Odlok o spremembah Odloka o območju predkupne pravice na nepremičninah
1654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja
1655. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
1657. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »OBRTNA CONA TREBNJE«
1658. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«
1659. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja in o podelitvi koncesije v Občini Trebnje
1660. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1661. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1662. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stari trg – DSO
1663. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2005
1664. Sklep o ukinitvi javnega dobra in splošnega ljudskega premoženja
1665. Sklep o prenehanju javnega dobra
1666. Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence
1667. Pravilnik o skupinskem davčnem obračunu
1668. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil davčnih inšpektorjev
1669. Sklep o spremembi Sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1670. Sklep o spremembi Sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1671. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev
1672. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1673. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru nad zavarovalniško skupino
1674. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjenega 2000, in srednjeročnega družbenega plana Občine Logatec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjenega 2000 za območje Občine Logatec
1675. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec