Št. objave Naslov
1396. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
1397. Uredba o požarni taksi
1398. Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
1399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1400. Uredba o spremembah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
1401. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča Bohinjskega jezera
1402. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
1403. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2006
1404. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Izmirju
1405. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Izmirju
1406. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1
1407. Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju pooblaščenih uradnih oseb v Davčni upravi Republike Slovenije
1408. Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1409. Pravilnik o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov
1411. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)
1412. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1413. Navodilo o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo
1414. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
1415. Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide
1416. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Benedikt v plačni razred
1417. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2006
1418. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2006
1419. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Polica
1420. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2006
1421. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2006
1422. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2006
1423. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006
1424. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
1425. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območje GP Project-ing) – skrajšani postopek
1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005
1427. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2005
1428. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P24 P1 Zavrč (obrtna cona)
1429. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2005
1430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče
1431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec
1432. Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
1433. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2006
1434. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost