Št. objave Naslov
1347. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB2)
1348. Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno besedilo) (ZNB-UPB1)
1349. Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJC-UPB1)
1350. Zakon o prevozu nevarnega blaga (uradno prečiščeno besedilo) (ZPNB-UPB1)
1351. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006
1352. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
1353. Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji
1354. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
1355. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1356. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
1357. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1358. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora, kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7 na zemljiščih parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd, in o razveljavitvi 66. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora
1359. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani
1360. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor
1361. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Vrhnika za leto 2006
1362. Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)
1363. Sklep o podaljšanju Sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2006
1364. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2005
1365. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dornava
1366. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2005
1367. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov grič
1368. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2006
1369. Sprememba programa priprave za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II
1370. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen
1371. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij
1372. Program priprave Prostorskega reda Mestne občine Kranj
1373. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija
1374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
1375. Odlok o usmerjevalnem sistemu v Občini Litija
1376. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč
1377. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Mirna Peč
1378. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
1379. Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč
1380. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč
1381. Odlok o spremembi in dopolnitvi Prostorsko ureditvenih pogojev za podeželski prostor Občine Mirna Peč
1382. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Mirna Peč
1383. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005
1384. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2004–2006
1385. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah
1386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju socialnovarstvenih pomoči v Občini Šempeter - Vrtojba
1387. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega odbora naselja Šempeter pri Gorici
1388. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1389. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Tržič
1390. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
1391. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
1392. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
1393. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006
1394. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega in Okrožnega sodišča v Ljubljani
1395. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja