Št. objave Naslov
1266. Zakon o zdravilih (ZZdr-1)
1267. Odlok o pomilostitvi
1268. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito
1269. Uredba o regionalnih razvojnih programih
1270. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1271. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1272. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1273. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1274. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1275. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu
1276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot
1277. Pravilnik o izdajanju strokovne literature
1278. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije
1279. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2006
1280. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL 2002
1281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002
1282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1283. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
1284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru nad zavarovalniško skupino
1285. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1286. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
1287. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
1288. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš KRAHELNOVO
1289. Sklep o javni razgrnitvi
1290. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorjev in ravnateljev
1291. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Dramlje
1292. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2006
1293. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
1294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
1295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka
1296. Odlok o razglasitvi Vešterskega mlina za kulturni spomenik lokalnega pomena
1297. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
1298. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Ilovica 3 na Logu
1299. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika–Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodnoobrtna cona Tojnice)
1300. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja pravosodja
1301. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih gospodarskih zavodov s področja pravosodja
1302. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1303. Pravilnik o spremembah Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1304. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105
1305. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta
1306. Preklic objave Odloka o Ureditvenem načrtu območja skladišče C3 – OB POTOKU v naselju Logatec
1307. Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka za ureditveni načrt območja skladišča C3 – OB POTOKU v naselju Logatec