Št. objave Naslov
1228. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-C)
1229. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
1230. Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZZNSZP-UPB1)
1231. Zakon o trgovini (uradno prečiščeno besedilo) (ZT-UPB3)
1232. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2006, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1233. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi števila mest državnih tožilcev na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, na okrožnih državnih tožilstvih in v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve ter o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilca
1234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1235. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
1236. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2006
1237. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici
1238. Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek tretjega odstavka 97. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Domžalah
1239. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1240. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani
1241. Sklep o spremembah Sklepa o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank
1242. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1243. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
1244. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1245. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
1246. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
1247. Poročilo o gibanju plač za januar 2006
1248. Sklep o vsebini in obliki diplom Univerze v Mariboru
1249. Odlok o načinu opravljanja občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkvenjak
1250. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1251. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede
1252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
1253. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1254. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
1255. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1256. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1257. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja
1258. Odlok o spremembi območja naselja Blato
1259. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske cone ob Mizarski cesti – območje Marovt
1260. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Novi center
1261. Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice
1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Slovenske Konjice
1263. Pravilnik o sofinanciranju štipendij dijakov in študentov v Občini Slovenske Konjice
1264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
1265. Uredba o dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju