Št. objave Naslov
1104. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E)
1105. Sklep o izvolitvi kandidatke za generalnega pravobranilca Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu
1106. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1107. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1108. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1109. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1110. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1111. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1112. Sklep o razrešitvi predsednika Državne revizijske komisije
1113. Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije
1114. Sklep o razrešitvi člana Državne revizijske komisije
1115. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
1116. Sklep o imenovanju članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1117. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika in dva člana Državne revizijske komisije
1118. Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
1119. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove Fundacija Vila Rog, ustanova
1120. Sklep o začasnem zadržanju izvajanja določb Zakona o sodniški službi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, kolikor se nanašajo na obračunavanje in izplačevanje plač funkcionarjev po 1. 3. 2006
1121. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1122. Dopolnitve Statuta Občine Rogatec
1123. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba
1124. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2006
1125. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za sanacijo gradnje počitniških hišic na območju Planine v KS Gorenje