Št. objave Naslov
1057. Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda
1058. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
1059. Uredba o prehodnem plačilu za sladkor za tržno leto 2006/2007
1060. Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
1061. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
1062. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006 (prečiščeno besedilo)
1063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije
1064. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
1065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
1066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o formulah za dojenčke
1068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pitni vodi
1069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
1070. Pravilnik o obrazcu vloge za začasno zaščito, obrazcu zahtevka za denarno pomoč in obrazcu izkaznice osebe z začasno zaščito
1071. Pravilnik o spremembi Pravilnika o projektiranju cest
1072. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za podporo pri približevanju Evropski uniji
1073. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
1074. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2006
1075. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trebnje za leto 2006
1076. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 2006
1077. Sklep o ustanovitvi javnega dobra
1078. Sklep o začetku postopka izdelave prostorskega reda Občine Ajdovščina
1079. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt
1080. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2006
1081. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovne stavbe Gledališka 2 (skrajšani postopek)
1082. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2006
1083. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Grosuplje v plačilni razred
1084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1085. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2006
1086. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana, za območje Občine Komen
1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško
1088. Odlok o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
1089. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2005
1090. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1091. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
1092. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Nova Gorica (SPR MONG)
1093. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni
1094. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
1095. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovne cone Boštanj – TC Mercator
1096. Sklep o uvrstitvi ravnatelja/direktorja v plačni razred
1097. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za sanacijo gradnje počitniških hišic na območju Planine v KS Gorenje
1098. Sklep o novi članici nadzornega odbora
1099. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1100. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov za leto 2006
1101. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
1102. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
1103. Popravek Sklepa o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006