Št. objave Naslov
970. Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)
971. Sklep o cenah programov vrtca
972. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
973. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
974. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
975. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2006
976. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
977. Sklep o uvrstitvi v plačni razred
978. Sklep o prenehanju javnega dobra
979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje
980. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za razširitev pokopališča Grosuplje
981. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Albinu Felcu
982. Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali
983. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano
984. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2005
985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice
986. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
987. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
988. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
989. Pravilnik Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje
990. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
991. Odlok o javnem redu in miru v Občini Mozirje
992. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje
993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje
994. Sklep o imenovanju v.d. direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
995. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
996. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica
997. Sklep o določitvi cen programov v JVVZ Vrtec Prevalje
998. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
999. Spremembe in dopolnitve programske zasnove za občinski lokacijski načrt »Račel-Log«
1000. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem
1001. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorjev
1002. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja P5/1 v Rogaški Slatini
1003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče
1004. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
1005. Pravilnik  o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
1006. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm
1007. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede
1008. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače
1009. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žirovnica
1010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2004
1011. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
1012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk
1013. Program za občinski lokacijski načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor – II. faza
1014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
1015. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
1017. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
1018. Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah