Št. objave Naslov
704. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
705. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
706. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
707. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
708. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
709. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
710. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
711. Sklep o uvrstitvi tajnika občinske uprave Občine Metlika v plačni razred
712. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (Uradno glasilo št. 6/2000)
713. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadzoru izvajanja občinskih predpisov v Mestni občini Murska Sobota
716. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu v Mestni občini Murska Sobota
717. Odlok o spremembah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Mestne občine Murska Sobota
718. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Murska Sobota (SPR MOMS)
719. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
720. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2006
721. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
722. Pravilnik o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
723. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica
724. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2006
725. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2006
726. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2006
727. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana
728. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Javnem zavodu Vrtec Sežana
729. Sklep o začasnih izpisih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi obratovalnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
730. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana
731. Pravilnik za urejanje letnega programa športa v Občini Sveta Ana
732. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede za določitev osnovne plače
733. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Pondor – jug
734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
735. Odlok o priznanjih Občine Trebnje
736. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje
737. Uredba o dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z oljčnim oljem
738. Popravek Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu