Št. objave Naslov
620. Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO)
621. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-C)
622. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-C)
623. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-A)
624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-C)
625. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-F)
626. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o azilu (ZAzil-D)
627. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (ZSDVPNPIA)
628. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZOUTI-UPB2)
629. Avtentična razlaga drugega odstavka 187. in drugega odstavka 188. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) – ORZVO187
630. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
631. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
632. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
633. Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2006
634. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
635. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
636. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
637. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob reki Savi v Občini Litija
638. Uredba o določitvi zunanje meje na nekaterih zemljiških parcelah priobalnega zemljišča ob potoku Metličica v Občini Metlika
639. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča
640. Program sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanj
641. Spremembe Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
642. Pravilnik o namenih, kriterijih, načinu in postopku dodelitve dodatnih sredstev občinam po 26.a členu Zakona o financiranju občin
643. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
644. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
645. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
646. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet
647. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
648. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru
649. Odločba, da četrti odstavek 49. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo
650. Sklep o začasnem zadržanju dela prve alineje drugega odstavka 17. člena Zakona o trgovini in sklep o delnem sprejemu in delni zavrnitvi pobude
651. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
652. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom
653. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2006
654. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Benedikt
655. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VM 10/2 Brezovica
656. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
657. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Cankova v plačni razred
658. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zgornja Hudinja–Lahovna
659. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za mlinom« v Cerknici – cona 2C
661. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2006
662. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v Občini Cerknica
663. Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
664. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura – Pustota Sp. Idrija«
665. Odlok o spremembi območja naselij Srednja Kanomlja in Spodnja Kanomlja in ustanovitvi naselja Razpotje
666. Odlok o spremembi območja naselja Čekovnik in ustanovitvi naselja Rejcov grič
667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukinitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma
668. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Festivalu idrijske čipke
669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju spremembe zazidalnega načrta Grintavec G-1 v Višnji Gori
670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica
671. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
672. Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v Občini Kamnik
673. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
674. Odlok o spremembah Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik
675. Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik
676. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinski inšpekciji, komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Kamnik
678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
679. Odlok o spremembah Odloka o javnem redu na območju Velike planine
680. Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Kamnik
681. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kamnik
682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Kamnik
683. Sklep o določitvi višine stroškov izdaje avtotaksi nalepke in potrdila
684. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
685. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
686. Odredba o razporeditvi polnega delovnega časa, poslovnega časa ter uradnih ur v Občinski upravi Občine Lendava
687. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Litija
688. Odlok o oskrbi s pitno vodo
689. Usklajeni osnovni znesek denarne pomoči v letu 2006
690. Cene najemnin za grobne prostore
691. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej
692. Sklep o soglasju k imenovanju Igorja Janeza Zajca za častnega konzula Kanade v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
694. Popravek Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
695. Popravek Usklajenega zneska materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2006
696. Popravek Usklajenega zneska družinskih prejemkov v letu 2006
697. Popravek Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
698. Popravek Pravilnika o vpisu v srednje šole
699. Popravek Seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 12. 2005 do 13. 1. 2006 izdano dovoljenje za promet
700. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev na območju Občine Kranjska Gora za območje urejanja Kranjska Gora – Prisank, z oznako KG/H4
701. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
702. Popravek Sklepa o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
703. Popravek Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede