Št. objave Naslov
6040. Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
6041. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (ZOPDA-A)
6042. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-D)
6043. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja (ZPILDR-B)
6044. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-D)
6045. Uredba o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije
6046. Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
6047. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
6048. Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
6049. Akt o preoblikovanju javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
6050. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
6051. Odločba o razveljavitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana in Pravilnika o merilih za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, kolikor urejata odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča oziroma za zemljiške parcele, ki komunalno niso opremljene
6052. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 223. člena Zakona o prekrških in ugotovitvi, da drugi odstavek 223. člena Zakona o prekrških ni v neskladju z Ustavo
6053. Odločba o razveljavitvi dela sodbe Vrhovnega sodišča
6054. Odločitev o ustavni pritožbi Okrožnega sodišča v Celju
6055. Sklep o ustavitvi postopka za oceno ustavnosti ter postopka za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega do petega odstavka 17. člena Zakona o trgovini (ZT), 7. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C) ter 2., 3. in 4. člena Pravilnika o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov
6056. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
6057. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2006
6058. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Črnomelj za leto 2007
6059. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica
6060. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2007
6061. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2007
6062. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2006
6063. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2007
6064. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6065. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica za leto 2007
6066. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2007
6067. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2007
6068. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
6069. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin
6070. Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«
6071. Sklep o začasnem financiranju Občine Kungota v obdobju januar–marec 2007
6072. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
6073. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava
6074. Spremembe Statuta Občine Litija
6075. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
6076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija
6077. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
6078. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta Občine Litija prešel na naslednjega kandidata z liste
6079. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2006
6080. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2007
6081. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 v Občini Luče
6082. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2007
6083. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika
6084. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjo kandidatko z liste
6085. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Metlika za leto 2007
6086. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2007
6087. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2007
6088. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
6089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
6090. Sklep o povprečnih stroških komunalne opremljenosti
6091. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006
6093. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2007
6094. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2006
6095. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Vitanje za leto 2007
6096. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
6097. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6098. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju januar–marec 2007
6099. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2007
6100. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2007 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
6101. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2007
6102. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2007
6103. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa)
6104. Pravilnik o monitoringu reziduov