Št. objave Naslov
5680. Sklep o imenovanju ministrice
5681. Odlok o pomilostitvi
5682. Odlok o pomilostitvi obtoženca – pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2006
5683. Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj
5684. Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
5685. Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo
5686. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
5688. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici, izjavi o prehranski varnosti, povratni informaciji ter izjavi prevoznika
5689. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge
5690. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah
5692. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu
5693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
5694. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
5695. Program priprave državnega lokacijskega načrta za območje Šmartinskega jezera
5696. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija naj bo otrok, ustanova za raziskovanje, razvoj in udejanjenje rodnosti
5697. Odločba o soglasju k spremembi ustanovitvenega akta ustanove Fundacija Znanje za razvoj
5698. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju in sklepa Okrožnega sodišča v Celju
5699. Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki
5700. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
5701. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Žirovnica
5702. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Celje od 1. 1. 2007 dalje
5703. Statutarni sklep o objavi splošnih aktov
5704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
5705. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2007
5706. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje
5707. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrna v obdobju januar–marec 2007
5708. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica
5709. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dornava
5710. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Grad
5711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5712. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Grad
5713. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad
5714. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
5715. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad
5716. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grad
5717. Sklep o začasnem financiranju Občine Grad v obdobju januar–marec 2007
5718. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2007
5719. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Hajdina za leto 2007
5720. Sklep o višini najemnine na pokopališču Hajdina
5721. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5722. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Hajdina
5723. Sklep o začasnem financiranju Občine Hajdina v obdobju januar–marec 2007
5724. Statut Občine Hodoš
5725. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2006
5726. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš za leto 2007
5727. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2007
5728. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Kuzma
5729. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2006