Št. objave Naslov
5586. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2
5587. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Seulu
5588. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Seulu
5589. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo
5590. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov
5591. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
5592. Seznam zdravil, za katera je od 19. 5. 2006 do 30. 11. 2006 prenehalo veljati dovoljenje za promet
5593. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 5. 2006 do 30. 11. 2006 izdano dovoljenje za promet
5594. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 41. člena Zakona o azilu v neskladju z Ustavo
5595. Sklep o splošnih pogojih za pridobitev posojila čez dan pri Banki Slovenije
5596. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
5597. Sklep o pogojih in kriterijih, pod katerimi lahko družba za upravljanje za račun posameznih investicijskih skladov, ki jih upravlja, posoja vrednostne papirje iz premoženja investicijskega sklada nasprotni pogodbeni stranki
5598. Sprememba Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
5599. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice za leto 2007
5600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2006
5601. Program priprave za »OLN Občinski lokacijski načrt za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici
5602. Sklep o imenovanju podžupana Občine Črenšovci
5603. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2007
5604. Poročilo o ugotovitvi kandidata, ki postane član Občinskega sveta Občine Divača
5605. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna
5606. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrna
5607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2006
5608. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2007
5609. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2006
5610. Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar–marec 2007
5611. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007
5612. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2007
5613. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2007
5614. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca
5615. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid za leto 2007
5616. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2006
5617. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča
5618. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede
5619. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2007
5620. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2007
5621. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2007
5622. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
5623. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2007
5624. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2006
5625. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo območja ZKZ
5626. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine
5627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2006
5628. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Osilnica v letu 2006
5629. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica
5630. Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
5631. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2007
5632. Sklep o imenovanju podžupana
5633. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
5634. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica
5635. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2007
5636. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
5637. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2007
5638. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni
5639. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2007
5640. Sprememba in dopolnitev programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini
5641. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2007
5642. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica
5643. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
5644. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu
5645. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
5646. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5647. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica
5648. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice
5649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan (rebalans 2) za leto 2006
5650. Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila za OLN za del območja Grenc in podaljšanju javne razgrnitve OLN
5651. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2007
5652. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2007
5653. Popravek Poročila o izidu volitev župana Občine Bled
5654. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil