Št. objave Naslov
5573. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB4)
5574. Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, spremembah operativnih programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo
5575. Register biocidnih proizvodov
5576. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2007
5577. Sklep o javni razgrnitvi osnutka državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Sočerga
5578. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove »Martin Devetak« – fundacije za razvoj zdravstva na Severnem Primorskem
5579. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5580. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5581. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5582. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5583. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
5584. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici
5585. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo