Št. objave Naslov
5514. Uredba o razvojnih spodbudah za turizem
5515. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
5516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
5517. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
5518. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode
5519. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC)
5520. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5521. Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
5522. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2006
5523. Tarifa o vrednosti točke za leto 2007 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk
5524. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2007
5525. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice
5526. Sklep o začasnem financiranju Občine Benedikt v obdobju januar–marec 2007
5527. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2006
5528. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za posamezne predmete in storitve
5529. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2007
5530. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2007
5531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
5532. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Loški Potok za leto 2007
5533. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2007
5534. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2007
5535. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Loški Potok za leto 2007
5536. Sklep o začasnem financiranju proračunske porabe v Občini Medvode za leto 2007
5537. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
5538. Sklep o začasnem financiranju
5539. Statutarni sklep o delovanju Občine Straža do sprejema statuta občine
5540. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Straža
5541. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
5542. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
5543. Odlok o razveljavitvi Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba
5544. Program priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza
5545. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča
5546. Poročilo o izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2006 v Občini Škofja Loka
5547. Poročilo o izidu glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na lokalnih volitvah 2006 v Občini Škofja Loka
5548. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Šmarje pri Jelšah od 1. 1. 2007 dalje
5549. Statutarni sklep o delovanju Občine Šmarješke Toplice do sprejema statuta občine
5550. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v 3. volilni enoti
5551. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Tišina v letu 2007
5552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005
5553. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko
5554. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007
5555. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007
5556. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007
5557. Sklep o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007
5558. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka
5559. Ugotovitveni sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
5560. Ugotovitveni sklep o povprečni gradbeni ceni
5561. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišče in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
5562. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za določitev višine najemnine
5563. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi
5564. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
5565. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Griže
5566. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2007
5567. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
5568. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
5569. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
5570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti
5571. Kolektivna pogodba za lesarstvo
5572. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča