Št. objave Naslov
5487. Zakon o bančništvu (ZBan-1)
5488. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)
5489. Pravilnik o obliki in načinu vodenja evidenc in poročil o prepovedanih drogah
5490. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
5491. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2006
5492. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 162. člena Zakona o javnih uslužbencih in 86. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih
5493. Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
5494. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
5495. Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
5496. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak za leto 2007
5497. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črenšovci
5498. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črenšovci
5499. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007
5500. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5501. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2007
5502. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2007
5503. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
5504. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 22. 10. 2006
5505. Odlok o odpravi posledic po neurju iz leta 2005 z zagotovitvijo sredstev v letu 2006 / II.
5506. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za obrtno cono Senovo
5507. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2006
5508. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Loški Potok
5509. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Majšperk
5510. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu Mozirske trate
5511. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica za leto 2007
5512. Poročilo o izidu volitev župana Občine Sevnica
5513. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica