Št. objave Naslov
497. Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
498. Uredba o merilih, vsebini programa prestrukturiranja, pogojih za pridobitev poroštev, nadzoru in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah
499. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje kulture
500. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
501. Pravilnik o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin
502. Pravilnik o načinu in kriterijih za ugotavljanje hujše gospodarske škode
503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
504. Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg
505. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu (Brucellosis)
506. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze (Leucosis enzootica bovum)
507. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega (Morbus Aujeszky)
508. Odločba o ugotovitvi, da členi 314, 315, 324, 329, 353, četrti odstavek 354. člena ter točka 1 drugega odstavka 325. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev in tretji odstavek 4. člena, prva alineja prvega odstavka tarifne številke 52, prva alineja prvega odstavka tarifne številke 20 in tarifna številka 7 Tarife o taksah in nadomestilih niso v neskladju z Ustavo
509. Sklep o zavrnitvi pobude
510. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 29. januarja 2006
511. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2006
512. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo)
513. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2006
514. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica v plačni razred
515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Litija
517. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
518. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
520. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
521. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci – enote vrtca
522. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno-varstvenih storitev
523. Statut Občine Rogatec
524. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec
525. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2006
526. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
527. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
528. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirišč za tovorna vozila in avtobuse, kjer se plačuje parkirnina, o višini parkirnine in načinu plačila
529. Sklep o revalorizaciji cen socialnovarstvenih storitev
530. Cenik komunalnih in ostalih storitev podjetja Občinske komunalne storitve d.o.o.
531. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/5-1, Kopanke zahod in ŠSE 12/5-2 Kopanke vzhod
532. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja ŠSE 12/6 Gabrovec, ŠSE 12/7 Gradišče, ŠSE 12/8 Lazi, ŠSE 12/5-3 Kopanke jug
533. Sklep o ukinitvi javnega dobra
534. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi
535. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče
536. Pravilnik o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
537. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Krško