Št. objave Naslov
5409. Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
5410. Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
5411. Uredba o evidenci digitalnih potrdil
5412. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
5413. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
5414. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
5415. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
5416. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
5417. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Državnotožilskega sveta izmed okrožnih državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev
5418. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2007
5419. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
5420. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova za leto 2007
5421. Statutarni sklep
5422. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje
5423. Statutarni sklep o začasnem prevzemu Statuta Občine Krško
5424. Sklep o začasnem prevzemu Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško
5425. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota
5426. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Kungota
5427. Poročilo o izidu volitev za člane odborov vaških skupnosti Občine Kungota
5428. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v letu 2007
5429. Popravek Priporočil Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic