Št. objave Naslov
5340. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (DP2007-A)
5341. Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (DP2008)
5342. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708)
5343. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (OdPDFSP0708)
5344. Rezultat glasovanja ter izid volitev za člana državnega sveta na nadomestnih volitvah, ki so bile 22. novembra 2006 v 18. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet Republike Slovenije
5345. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
5346. Sklep o razveljavitvi Programa priprave ureditvenega načrta B 10 Kamniška Bistrica – južni del
5347. Sklep o razveljavitvi Programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Kamnik