Št. objave Naslov
5311. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2005
5312. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
5313. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein
5314. Uredba o višini stroškov na področju meroslovja
5315. Uredba o koncesijah za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih vrst rib na območju Piranskega zaliva
5316. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
5317. Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno registracijo znamke
5318. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu
5319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
5320. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 89 o spremembi aneksa 1 k pogojem uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
5321. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 90 o spremembi postopkovnih pravil razširjenega odbora
5322. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 91 o določitvi cene za enoto storitve za Grčijo, z začetkom uporabe od 1. aprila 2006
5323. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 92 o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško, z začetkom uporabe od 1. julija 2006
5324. Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
5325. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj
5326. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj
5327. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje
5328. Statutarni sklep
5329. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5330. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5331. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5332. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj 12. 11. 2006
5333. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Radovica
5334. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
5335. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Radovica
5336. Sklep o javni razgrnitvi osnutka državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Zavrč
5337. Popravek Sklepa o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjega kandidata