Št. objave Naslov
5268. Zakon o financiranju občin (ZFO-1)
5269. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Izola in o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 10. člena in prvega odstavka 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Izola
5270. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru in sklepa Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah
5271. Odločba o neustavnosti tretjega odstavka 134. člena Zakona o varnosti cestnega prometa ter odločitev o sporu glede pristojnosti med okrajnim sodiščem in policijsko postajo
5272. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5273. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5274. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5275. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
5276. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5277. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5278. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5279. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5280. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5281. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5282. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
5283. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju
5284. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
5285. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
5286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bovec za leto 2006
5287. Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata
5288. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje (skrajšani postopek)
5289. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2005
5290. Sklep o nadomestnem mandatu
5291. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd dne 12. 11. 2006
5292. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd
5293. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Dravograd
5294. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana in za člane Občinskega sveta Občine Hajdina dne 22. oktobra 2006 (povzetek)
5295. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta I2 – Rotomatika v Sp. Idriji
5296. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2006
5297. Sklep o imenovanju nadomestnih članov občinske volilne komisije
5298. Ugotovitev občinske volilne komisije, da je mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata
5299. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
5300. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 22. oktobra 2006
5301. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica na volitvah dne 22. oktobra 2006
5302. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2007
5303. Program priprave prostorskega reda Občine Šentjur
5304. Program priprave za občinski lokacijski načrt za poslovno-proizvodno cono Log
5305. Popravek Statuta Občine Dravograd
5306. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989, za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003
5307. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg
5308. Popravek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka – levi breg
5309. Popravek Poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
5310. Popravek Statutarnega sklepa Občine Mokronog - Trebelno