Št. objave Naslov
5239. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-F)
5240. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
5241. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o postopkih nakazovanja sredstev in poročanja v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi Skupnosti
5242. Navodilo za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki
5243. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
5244. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin
5245. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih
5246. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled
5247. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško v plačni razred
5248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2006
5249. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
5250. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd
5251. Poročilo o izidu volitev župana Občine Gorje
5252. Statut Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
5253. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 696/1, pot v izmeri 317 m2, in par. št. 696/2, pot v izmeri 478 m2, k.o. Pševo
5254. Odlok o Lokacijskem načrtu za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice
5255. Poročilo o ugotovitvi rezultatov glasovanja za župana v drugem krogu v Občini Litija
5256. Poročilo o izidu 2. kroga volitev v Mestni občini Nova Gorica
5257. Program priprave za občinski lokacijski načrt Turkov hrib
5258. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za sosesko Brod - Drage
5259. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za čistilno napravo v Pivki
5260. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Semič
5261. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5262. Odlok o lokacijskem načrtu za industrijsko cono Trata
5263. Cenik daljinskega ogrevanja
5264. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
5265. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata
5266. Sklep o potrditvi mandata županu
5267. Sklep o potrditvi mandatov članom občinskega sveta