Št. objave Naslov
5173. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja
5174. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Zvezi NATO v Bruslju
5175. Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije
5176. Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
5177. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
5178. Uredba o določitvi pogojev in obsega dela plače za plačilo povečanega obsega dela v javnem sektorju
5179. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku
5180. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje
5181. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu
5182. Pravilnik o evidenci subjektov
5183. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
5184. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
5185. Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil
5186. Sklep o objavi višine usklajene izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred in o objavi usklajene plačne lestvice iz priloge 1 ZSPJS, ki se uporabljata od 1. januarja 2007 dalje
5187. Sklep o spremembah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
5188. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2006
5189. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
5190. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
5191. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
5192. Sklep o znesku državne pokojnine
5193. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
5194. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
5195. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
5196. Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor
5197. Poročilo o gibanju plač za september 2006
5198. Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
5199. Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti in Tarifne priloge k tej kolektivni pogodbi
5200. Odpoved Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije
5201. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
5202. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
5203. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Podcenter za ravnanje z odpadki in deponija inertnih odpadkov Vranoviči
5204. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobrepolje
5205. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Kostanjevica na Krki
5206. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
5207. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava na naknadnih volitvah 12. novembra 2006
5208. Statutarni sklep
5209. Statutarni sklep
5210. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Makole
5211. Statutarni sklep
5212. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto
5213. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti
5214. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Prebold
5215. Začasni statutarni ureditveni sklepi
5216. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Rogašovci
5217. Razpisujem nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Primož
5218. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Straža
5219. Statutarni sklep
5220. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šmarješke Toplice
5221. Rezultati glasovanja volitev župana Občine Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah 12. 11. 2006
5222. Rezultati glasovanja v Občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah dne 22. 10. 2006
5223. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Turnišče
5224. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Velika Polana
5225. Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Velika Polana
5226. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Vipava 12. novembra 2006
5227. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
5228. Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja I. faze Industrijske cone na Vrhniki
5229. Sprememba Programa priprave za občinski lokacijski načrt za trgovino z živili Hofer na Vrhniki
5230. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Zreče
5231. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Železniki
5232. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006
5233. Poročilo o izidu glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Žetale na volitvah 22. 10. 2006
5234. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
5235. Popravek Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad
5236. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje D-Š v Rogatcu
5237. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
5238. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro