Št. objave Naslov
476. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
477. Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
478. Pravilnik o vpisu v srednje šole
479. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
480. Pravilnik o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine
481. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
482. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko
483. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Zala Gorenja vas, Vrtcu Sovodenj in Vrtcu Agata Poljane
484. Odlok o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane
485. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2006
486. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mirna Peč
487. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2006
488. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
489. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
490. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica
491. Sklep o uvrstitvi tajnika občine v plačni razred
492. Program priprave zazidalnega načrta za območje Šmartno jug – del
493. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
494. Odlok o razglasitvi Starega rotovža v Lembergu za kulturni spomenik
495. Odlok o spremembah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za nadaljevanje zazidave območja Š11 S2
496. Popravek Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2006