Št. objave Naslov
5079. Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-UPB3)
5080. Zakon o volilni kampanji (uradno prečiščeno besedilo) (ZVolK-UPB1)
5081. Resolucija o nacionalnem programu za kemijsko varnost z akcijskimi načrti za prednostna področja v obdobju 2006–2010 (ReNPKV)
5082. Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi
5083. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet
5084. Sklep o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada
5085. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava 22. oktobra 2006
5086. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne 22. oktobra 2006
5087. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika romske skupnosti na volitvah dne 22. oktobra 2006
5088. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava – predstavnika madžarske narodne skupnosti na volitvah dne 22. oktobra 2006
5089. Poročilo o izidu volitev članov sveta Krajevnih skupnosti Občine Lendava
5090. Poročilo o izidu lokalnih volitev 22. oktobra 2006
5091. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 22. oktobra 2006 v Občini Tišina
5092. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti dne 22. 10. 2006
5093. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 22. oktobra 2006
5094. Poročilo o izidu volitev župana Občine Vitanje 22. oktobra 2006
5095. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje 22. oktobra 2006
5096. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana Občine Zagorje ob Savi
5097. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za člane občinskega sveta
5098. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
5099. Poročilo o izidu volitev župana Občine Zreče
5100. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Zreče
5101. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium)