Št. objave Naslov
5019. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-B)
5020. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje lastne udeležbe Republike Slovenije v letu od 2006–2009 za projekte, ki se izvajajo v okviru programa investicij, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije in za financiranje razvoja in vzdrževanja javne železniške infrastrukture zaradi zagotavljanja varnosti v železniškem prometu (ZPJAZP0609)
5021. Zakon o dopolnitvah Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-1A)
5022. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ-A)
5023. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK-B)
5024. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-A)
5025. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-D)
5026. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-A)
5027. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
5028. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
5029. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji
5030. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt
5031. Uredba o načinu zagotavljanja prihodkov občinam iz naslova davka na dodano vrednost pri prometu objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so postavljeni
5032. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Petišovci
5033. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Bistrica ob Sotli
5034. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006
5035. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji
5036. Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Gorski telekomunikacijski objekt Ministrstva za notranje zadeve na Šmarni gori ter ukrepov za njegovo varovanje
5037. Pravilnik o metodah ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel ter o tolerancah meritev
5038. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe RUDAR oziroma RUDARSKI TEHNIK
5039. Sklep o javni razgrnitvi utemeljitve predlagane rešitve za prenosni plinovod R25A/1 Trojane– Hrastnik, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
5040. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste R1-210 Cerkno–Hotavlje in obvoznice Gorenja vas
5041. Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture
5042. Odločba o delni razveljavitvi sklepa Višjega sodišča in razveljavitvi sklepa Okrajnega sodišča
5043. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
5044. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli
5045. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
5046. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006
5047. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006
5048. Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah dne 22. oktobra 2006
5049. Izid glasovanja za župana in Občinski svet Občine Črnomelj na volitvah dne 22. 10. 2006
5050. Izid glasovanja za občinski svet – predstavnika romske skupnosti Občine Črnomelj na volitvah dne 22. 10. 2006
5051. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje, izvedenih dne 22. 10. 2006
5052. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 22. 10. 2006
5053. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 2035/2, 2035/3 in 2035/4 v k.o. Sela za rekonstrukcijo dela javne poti Šmarje Sap - Huda Polica
5055. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče parc. št. 2155/4 v k.o. Ponova vas ter zemljišča parc. št. 2215/2, 2215/3 in 2215/5 v k.o. Vino na odseku lokalne ceste med Malo vasjo in Št. Jurijem
5056. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Kidričevo
5057. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Kidričevo
5058. Program priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1107 Preddvor–Kranj (Primskovo), poodsek Hotemaže–Britof
5059. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
5060. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Metlike
5061. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
5062. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica
5063. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica
5064. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
5065. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto
5066. Razpis nadomestnih volitev
5067. Pravilnik o evidenci državne meje
5068. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot
5069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti diplomatov
5070. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
5071. Dopolnitev Liste izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
5072. Odločba o ugotovitvi neskladnosti Zakona o žrtvah vojnega nasilja z Ustavo ter o zavrženju pobud
5073. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2006
5074. Preklic Odloka o spremembi Odloka o varstvu virov pitne vode
5075. Popravek Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
5076. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
5077. Popravek Poročila o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Križevci
5078. Popravek Pravilnika o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem