Št. objave Naslov
4904. Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
4905. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-E)
4906. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E)
4907. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D)
4908. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-A)
4909. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-B)
4910. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-A)
4911. Avtentična razlaga prvega odstavka 40. člena Zakona o gozdovih (ORZG40)
4912. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
4913. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4914. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4915. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4916. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4917. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4918. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4919. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4920. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4921. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4922. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4923. Pravilnik o sodelovanju pri izvajanju štetja prometa in obveščanju javnosti o stanju cest in prometa na njih
4924. Pravilnik o pomorski pilotaži
4925. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
4926. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje
4927. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje
4928. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad
4929. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad
4930. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Ivančna Gorica
4931. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet v Občini Ivančna Gorica
4932. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica
4933. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 22. oktobra 2006
4934. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, dne 22. oktobra 2006
4935. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško na volitvah dne 22. oktobra 2006 po volilnih enotah 1, 2 in 3
4936. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
4937. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana
4938. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad
4939. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Center
4940. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Črnuče
4941. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Dravlje
4942. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Golovec
4943. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Jarše
4944. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Moste
4945. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Polje
4946. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Posavje
4947. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Rožnik
4948. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Rudnik
4949. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Sostro
4950. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šentvid
4951. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šiška
4952. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
4953. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Trnovo
4954. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Vič
4955. Izid volitev županje in občinskih svetnikov, ki so bile dne 22. oktobra 2006
4956. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena
4957. Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah, 22. oktobra 2006
4958. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk na volitvah 22. oktobra 2006
4959. Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006
4960. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
4961. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta v Občini Mirna Peč
4962. Poročilo o izidu volitev
4963. Poročilo o izidu volitev
4964. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža
4965. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
4966. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sodražica
4967. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Sodražica
4968. Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4969. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4970. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006
4971. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006
4972. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
4973. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec
4974. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
4975. Poročilo o izidu volitev za župana
4976. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4977. Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje
4978. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
4979. Odlok o prenehanju dela Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
4980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2006
4981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Turnišče
4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
4983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče
4984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Turnišče
4985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Turnišče
4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče
4987. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 22. oktobra 2006
4988. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006
4989. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti 22. oktobra 2006
4990. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006
4991. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest
4992. Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
4993. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
4994. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju javnih del
4995. Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu
4996. Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti
4997. Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
4998. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tržič (2005–2014)
4999. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013)
5000. Odločba o imenovanju komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
5001. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje
5002. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2006
5003. Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk