Št. objave Naslov
4797. Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZLet-UPB1)
4798. Zakon o varstvu novih sort rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNSR-UPB1)
4799. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Protour, ustanova za pomoč športnikom
4800. Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije
4801. Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine
4802. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine
4803. Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine
4804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2006
4805. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu B31 Povezovalka
4806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen
4807. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje
4808. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec
4809. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj
4810. Tarifni sistem  za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj
4811. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje
4812. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba
4813. Pravilnik o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih
4814. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
4815. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan
4816. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4817. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4818. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4819. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Velika Polana
4820. Odlok o predkupni pravici Občine Veržej na nepremičninah
4821. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006
4822. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Veržej
4823. Statut Občine Vitanje
4824. Poslovnik občinskega sveta
4825. Poslovnik nadzornega odbora Občine Vitanje
4826. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje
4827. Razpis ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Griže
4828. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
4829. Program priprave državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
4830. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja