Št. objave Naslov
4731. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
4732. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
4733. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v Občini Dravograd
4734. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji  v letih 2005–2007 za leto 2007
4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji
4736. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
4737. Pravilnik o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja
4738. Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
4739. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu
4740. Pravilnik o financiranju javnih del
4741. Pravilnik o določitvi Elektro Slovenije, d.o.o. za koordinatorja pri pripravah in izvajanju nalog v kriznem in vojnem stanju na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter opredelitvi nalog podjetjem s področja elektrogospodarstva in premogovništva
4742. Poslovnik medresorske komisije za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije
4743. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
4744. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
4745. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 163. člena Zakona o varstvu okolja in tretja alineja prvega odstavka 5. člena Zakona o gozdovih nista v neskladju z ustavo
4746. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4747. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4748. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 71. člena Statuta Občine Podčetrtek v delu, v katerem določa nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne skupnosti s funkcijo člana občinskega sveta
4749. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru
4750. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
4751. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Upravnega sodišča in vrnitev zadeve v novo odločanje
4752. Odločba o ugotovitvi neustavnosti prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 18. člena in 179. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
4753. Odločba o ugotovitvi, da je bil 30. člen Zakona o trošarinah v neskladju z Ustavo
4754. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe drugega odstavka III. točke Pojasnila Ministrstva za finance, Sektorja za davčni in carinski sistem, št. 415-3/99 z dne 14. 6. 1999
4755. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
4756. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica in o zadržanju izvajanja dela petega odstavka 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica ter o določitvi načina izvršitve
4757. Poročilo o izidu volitev župana Občine Benedikt
4758. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Benedikt
4759. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bovec, ki so bile 22. oktobra 2006
4760. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Bovec, ki so bile 22. oktobra 2006
4761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija K3/2
4762. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
4763. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
4764. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Črenšovci
4765. Poročilo o izidu rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti Bistrica
4766. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci
4767. Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 22. oktobra 2006
4768. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Divača dne 22. oktobra 2006
4769. Poročilo o izidu volitev v Svete Krajevnih skupnosti na območju Občine Divača dne 22. oktobra 2006
4770. Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta Občine Dobrepolje
4771. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova, Občine Dobrova - Polhov Gradec
4772. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v Občini Dolenjske Toplice
4773. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Artviže za volilni enoti št. I in II
4774. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Kobilje
4775. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Kobilje
4776. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Križevci
4777. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Križevci
4778. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Medvode dne 22. oktobra 2006
4779. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Medvode dne 22. oktobra 2006
4780. Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Medvode dne 22. oktobra 2006
4781. Odločba o napredovanju Tatjane Kozel na mesto višje državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Mariboru
4782. Odločba o imenovanju Darka Simoniča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4783. Odločba o imenovanju Vesne Primožič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
4784. Odločba o imenovanju Tanje Tošič Benigar za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4785. Odločba o imenovanju Petre Lavrič za pomočnico okrožnega državnega tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4786. Odločba o imenovanju Tanje Ahčan za pomočnico državnega tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4787. Odločba o imenovanju Petre Vugrinec za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4788. Odločba o imenovanju Jasne Leskošek za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4789. Odločba o imenovanju Metke Zupanc za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
4790. Odločba o imenovanju Dragice Kotnik za višjo državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije za delo na področju organiziranega, klasičnega in gospodarskega kriminala, korupcijskih in drugih kaznivih dejanj
4791. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4792. Popravek SRS 25 (2006) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje
4793. Popravek SRS 5 (2006) - Terjatve in SRS 37 (2006) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji
4794. Popravek Programa priprave za Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1
4795. Popravek Statuta Občine Semič
4796. Popravek Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič