Št. objave Naslov
4679. Sklep o prenehanju mandata poslanca
4680. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Monako
4681. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih
4682. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
4683. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
4684. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije
4685. Pravilnik o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
4686. Pravilnik o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
4687. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
4688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol
4689. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
4690. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa
4691. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora RS prešel na naslednjega kandidata
4692. Razpis drugega kroga rednih volitev županov
4693. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4694. Splošni akt o spremembi in dopolnitvi Splošnega akta o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta
4695. Pravilnik o overitvi in vodenju knjige sklepov družbe z enim družbenikom
4696. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva
4697. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
4698. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca
4699. Poslovnik Občinskega sveta Občine Benedikt
4700. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
4701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2
4702. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
4703. Program priprave lokacijskega načrta Zora
4704. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora
4705. Odlok o območju predkupne pravice Občine Dobrova - Polhov Gradec
4706. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje VS 39/6-1 Jarčen potok
4707. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VS 39/6-1 Jarčen potok
4708. Razpis ponovnih volitev pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Občinski svet Mestne občine Koper na volišču št. 50530
4709. Razpis ponovnih volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti na voliščih št. 50404, 50406, 50407, 50411, 50413, 50419, 50421, 50425, 50530, 50540
4710. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Škofije
4711. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
4712. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju člana Občinske volilne komisije Lendava
4713. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Miren - Kostanjevica
4715. Poslovnik Občinskega sveta Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo)
4716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah
4717. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Radeče
4718. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovne cone Boštanj – TC Mercator
4719. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter - Vrtojba na nepremičninah
4720. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba
4721. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2
4722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - Štore
4723. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Videm pri Ptuju za volilne enote št. I, II in VI
4724. Razpis naknadnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci, v VE 5, volišče št. 5 na območju Občine Gornji Petrovci
4725. Razpis naknadnih volitev v svete krajevne skupnosti v Občini Lendava
4726. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
4727. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2006
4728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o reševanju pritožb
4729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
4730. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju znanja v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja