Št. objave Naslov
401. Odlok o pomilostitvi obsojenca
402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod
403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut
406. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
407. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod
408. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
409. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
410. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod
411. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
412. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
413. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod
414. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
415. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za biologijo Ljubljana
416. Sklep o spremembi Sklepa o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Funchalu
417. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Funchalu
418. Pravilnik o spremembah Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa
419. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2006
420. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za leto 2006
421. Sklep o določitvi povprečne prodajne vrednosti toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2006
422. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove SINTESIO
423. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega sodišča v Kopru in sklepov Okrožnega sodišča v Kopru
424. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepov Okrajnega sodišča v Grosupljem
425. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča
426. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani
427. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 121. člena Zakona o vojnih invalidih in o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
428. Sklep o spremembi Sklepa o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov
429. Sklep o spremembi Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
430. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic
431. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Bežigrad za leto 2006
432. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kranj za leto 2006
433. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenske Konjice za leto 2006
434. Sklep o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem za leto 2006
435. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2006
436. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje
437. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarska cona sever
438. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Ivančna Gorica v plačni razred
439. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
440. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2006
441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
442. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
443. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
444. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
445. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Starega Vodmata
446. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del)
447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
448. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
449. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
450. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
451. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč
452. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu
453. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2006
454. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2004
455. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Studenci-območje stanovanjske gradnje«
456. Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za leto 2006
457. Pravilnik o načinu pridobitve pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Radeče
458. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče
459. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem
460. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem
461. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjskega območja Šmartno Sever - Jeze – del v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji
462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2005
463. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2006
464. Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2006
465. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
466. Odlok o spremembi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006
467. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije
468. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
469. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
470. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
471. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
472. Popravek sklepa Ustavnega sodišča Republike Slovenije
473. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
474. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
475. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper