Št. objave Naslov
4646. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1-UPB4)
4647. Zakon o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZavar-UPB2)
4648. Zakon o volitvah v državni zbor (uradno prečiščeno besedilo) (ZVDZ-UPB1)
4649. Pravilnik o vodenju evidence o davkih
4650. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu – fizični osebi
4651. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah
4652. Odlok o spremembi zazidalnega načrta dela naselja Sp. Kungota – Gradiška II
4653. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2006
4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kuzma
4655. Odlok o organiziranju, ustanavljanju in delovanju zaščite in reševanja v Občini Majšperk
4656. Program priprave za spremembo lokacijskega načrta Športni park Solkan
4657. Program priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
4658. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
4659. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru
4660. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2005
4661. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2006
4662. Odlok o poimenovanju novih ulic ter preimenovanju dela ulic v naselju Slovenska Bistrica
4663. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica