Št. objave Naslov
4605. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO-UPB1)
4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2006 in 2007 (OdPDFSP0607-A)
4607. Sklep o izvolitvi predsednika Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
4608. Sklep o razrešitvi predsednika Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve
4609. Odlok o pomilostitvi
4610. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvinsko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
4611. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2005–2014)
4612. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Primskovo (2004–2013)
4613. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mislinja (2005–2014)
4614. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrastnik (2005–2014)
4615. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2005–2014)
4616. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija I (2005–2014)
4617. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Banjšice (2005–2014)
4618. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013)
4619. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
4620. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
4621. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove FILATELISTIČNA AKADEMIJA – USTANOVA
4622. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2006
4623. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
4624. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2006
4625. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Vrečko)
4626. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2006/2007
4627. Sklep o imenovanju namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Cerknica
4628. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4629. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2006
4630. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
4631. Program priprave dopolnitev ureditvenega načrta za osrednji del naselja Hrib - jug (LP1-S4-S2-JUG)
4632. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2006
4634. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
4635. Odlok o spremembi območij naselij Šempetra pri Gorici in Vrtojbe
4636. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc
4637. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok«
4638. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Brezovica
4639. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4640. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4641. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4642. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4643. Poročilo o gibanju plač za avgust 2006
4644. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
4645. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog