Št. objave Naslov
4583. Zakon o policiji (uradno prečiščeno besedilo) (ZPol-UPB6)
4584. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZPB-UPB1)
4585. Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (uradno prečiščeno besedilo) (ZSTNIIP-UPB1)
4586. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB3)
4587. Zakon o Kobilarni Lipica (uradno prečiščeno besedilo) (ZKL-UPB1)
4588. Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
4589. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
4590. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
4591. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, FUNDACIJA GERA
4592. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
4593. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
4594. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
4595. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2005
4596. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
4597. Odlok o lokacijskem načrtu Industrijsko-poslovne cone Podskrajnik – II
4598. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
4599. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
4600. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu kartuzije v Jurkloštru
4601. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
4602. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1
4603. Statut Občine Semič
4604. Poslovnik Občinskega sveta Občine Semič